Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalbeleid starten

Bij de start richt je een werkgroep taalbeleid op. De werkgroep analyseert de beginsituatie, schrijft een taalbeleidsplan en ontwikkelt samen met de opleiding een visie op taal.


Els Verbruggen - Trekker taalbeleid CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen

Informeer je over taalbeleid

Je kunt vorming volgen bij een agentschap voor integratie & inburgering of bij Huis van het Nederlands Brussel of Centrum voor nascholing onderwijs (CNO) over wat een taalbeleid is en hoe je eraan begint of advies vragen aan je pedagogische begeleidingsdienst.

Stel een trekker taalbeleid aan

Maak tijd en ruimte voor deze functie. De trekker taalbeleid is het aanspreekpunt voor het team en externe partners, zit de werkgroep voor en is verantwoordelijk voor de agenda. De trekker kan een vorming expert taalbeleid volgen bij Centrum Taal en Onderwijs (CTO).

Richt een werkgroep taalbeleid op

De werkgroep taalbeleid maakt een beginanalyse, stelt een taalbeleidsplan op en denkt na over een visie. Ze volgt acties op en stuurt bij.

Start met een beginanalyse van de opleiding

Via een beginanalyse breng je de huidige situatie van taalbeleid in de opleiding in kaart. Zo wordt duidelijk waar je als opleiding goed in bent en waar er ruimte is voor verbetering.

  • Weet je welke taalcompetenties een cursist nodig heeft om te slagen in de opleiding?
  • Toets je de taalcompetenties van cursisten bij de start van de opleiding?
  • Zit het vak Nederlands in het curriculum van de opleiding?
  • Zijn docenten vertrouwd met taalgericht vakonderwijs?
  • Hebben cursisten problemen met het begrijpen van instructies?

Stel een taalprofiel op.

Een taalprofiel geeft een overzicht van de taalcompetenties die een cursist nodig heeft in de opleiding.

Schrijf een taalbeleidsplan.

In een taalbeleidsplan bepaal je aan welke taalbeleidsdoelen je wil werken. Aan elk doel koppel je acties. 
Je gebruikt de informatie uit de beginanalyse om de doelen te bepalen.

Ontwikkel een visie op taal en taalgebruik in de opleiding.

Een visie op taalbeleid geeft een kader waarbinnen je werkt aan taalbeleid.

Voer taalbeleidsacties uit.

Neem acties op niveau van de directie, de docenten, de (laagtaalvaardige) cursisten en de omgeving.

Evalueer de taalbeleidacties en stuur bij.

Check of de acties het vooropgestelde doel bereikt hebben.

Veranker het taalbeleid door de acties op het gepaste overleg te agenderen.

Heb je vragen of begin je er liever niet alleen aan?

Contacteer een adviseur taalbeleid.